arbetssätt

INSIKTER GENOM DIALOG

“På grekiska betyder ordet filosofi “vän av visdom”. Existentiell rådgivning är en samtida form av tillämpad filosofi, som stöder människors strävan efter den visdom som gör att de förstår och lever sina liv med en större känsla av mening och syfte.”

- Martin Adams, A Concise Introduction to Existential Councelling (2013)

 

För grupper erbjuds workshoppar kring teman som är aktuella på arbetsplatsen. Ett existentialistiskt perspektiv på till exempel organisationsförändring och personbranding har väckt intressanta tankar och diskussioner i olika team. De flesta frågeställningar i en arbetsgemenskap går att öppna upp filosofiskt, ofta ger nya infallsvinklar också nya insikter.

Enskilda personer och par är välkomna till arbetsrummet i Rödbergen, Helsingfors, för sessioner i existentiell coaching. Det är även möjligt att träffas på andra orter. Om det inte går att träffas fysiskt kan sessionerna hållas på distans.

Arbetssättet bygger på dialog, med input av olika filosofers tankemodeller. Processen utgår från den situation som människan eller gruppen befinner sig i (se schemat till vänster). Därefter rör sig diskussionen över alla plan – genom att reflektera kring världssyn, kastadhet och existentialer fördjupas förståelsen av hur den egna existensen är sammanlänkad med andra människor och omvärlden.

Enskilda klienter och par inleder ofta coachingprocessen med en livsvärldsanalys. I tur och ordning analyseras den fysiska, sociala, privata och andliga dimensionen i livet, och den situation som är i fokus pejlas mot de olika livsvärldarna.

Coachen lyssnar, frågar, erbjuder relevanta filosofiska perspektiv. Vi kan gå tillbaka till 1800-talet och filosofen Sören Kierkegaard, som anses vara den moderna existentialismens fader. Han följdes av filosofer som Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Buber, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hanna Arendt och Simon de Beauvoir. I dag verkar också många psykologer existentiellt, till exempel Rollo May, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli och Bo Jacobsen.

Existentiell coaching utövas fenomenologiskt. Fenomenologi är en teori och metod för att förstå världen, som i stället för att betona kausala samband utforskar mänskligt erfarande – världen är först och främst en upplevelse, därefter ett objekt för mänskligt medvetande. Existensen (att något är) kommer före essensen (vad något är). Att leva och erfara går före att veta som grund för att få kunskap om världen.

Sedan något årtionde tillbaka har existentiella synsätt etablerat sig också inom coachingen. I Storbritannien ges utbildning på master-nivå, certifieringssystem finns förutom där också i Sverige och Tyskland. Ett internationellt certifieringssystem är under arbete.

 

Boka tid

För privata klienter är en session 75 minuter lång och hålls i mina kontorsutrymmen i Rödbergen, Helsingfors. Ledarskapscoachingen ges under två timmar långa sessioner, antingen på kundens arbetsplats eller i mitt arbetsrum. 

 

 

Första sessionen

Vi går igenom principerna för existentiell coaching, och du berättar om de frågor du vill arbeta med. För privata klienter kostar den första sessionen ingenting.

 

Du bestämmer

Hur många sessioner behövs? Det är omöjligt att veta på förhand – de flesta klienter i denna form av coachning vill ge sig själva mellan fem och tio samtal med ett par veckors mellanrum, men det finns ingen regel att följa. Du bestämmer själv hur många gånger vi bokar in.

Pris

För privatklienter kostar en session 115 euro, inklusive moms (24 procent). Fakturering efter varje session med sju dagars betalningstid, ifall vi inte kommer överens om annat.

Be om en offert för ledarskapscoaching!

Coach-utbildning

En certifierad existentiell coach har i grunden ett samtalsyrke som hen kompletterat med en godkänd utbildning i existentiell coaching och samtalsmetodik, samt blir efter ytterligare handledning eller utbildning certifierad.

Det finns ingen finländsk utbildning i existentiell coaching, den närmaste ges av  EXI (Institutet för existentiell praktik, existentiellt.nu) i Stockholm. Certifiering i Sverige via SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi som är Sveriges ledande organisation för existentiell psykoterapi och coaching. SEPT samarbetar tätt med bland andra Mälardalens högskola och Södertörns högskola.

EXI är Sveriges största utbildningsinstitut för existentiell praktik. Samarbetar nära SEPT och med NSPC, New School of Psychotherapy and Counselling, som är Storbritanniens ledande utbildningsinstitut för existentiell praktik ledd av den namnkunniga Emmy van Deurzen. Där certifierar man också coachar och har en masterutbildning i samarbete med Middlesex University.

Tillsammans med NSPC arbetar EXI med att etablera en internationell certifiering i samarbete med bland andra Alfried Längle, Existentiell analys, och Paul Wong, Meaning therapy, som tillhör det existentiella fältets mer inflytelserika personer.

Några av de andra institut förutom EXI och NSPC som utbildar i existentiell coaching:

Existential training and leadership academy

Academy of Coaching Excellence

Coaching Psychology Academy där man bland annat kan certifieras i Existential leadership training och doktorera i existentiell psykologisk coaching och snart certifieras i existentiell psykologisk coaching.

Animacoaching

Existential Academy

Professional Development International

Existential Coach Professional Training, CCE-certifierad.

Universitetet i Leuven, certifiering i Existential Well-Being Counseling, online.

Yannick Jacob, Existential leadership.

Barbro Teir

barbro.teir@perspectives.fi
+358 50 5615908